Условия гарантии

 КЕПІЛДІК БЕРУ ШАРТТАРЫ

 

САТЫП АЛУШЫНЫҢ ПІКІРІНШЕ КЕПІЛДІКПЕН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ТАЛАП ЕТЕТІН  ЗАТТАРДЫ  САТЫП АЛУШЫ ӨЗ ЕСЕБІНЕН САТУШЫНЫҢ СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҒЫНА ЖЕТКІЗЕДІ. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚАНДАЙ ДА БІР ТОРАБЫН АУЫСТЫРУ ҚАЖЕТ БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА САТЫП АЛУШЫ ТОЛЫҚ ЖЕТКІЗІЛІМ КЕШЕНІН (ҚҰЖАТНАМАНЫ , ДРАЙВЕРЛЕРДІ, КӨЛІКТІК ҚАПТАМАНЫ, Т.Б.) КӨРСЕТУГЕ МІНДЕТТІ

 

 1. 1.Кепілдік мерзімі Сатып алушыға тауар берілген кезден (сатылған күнінен) бастап есептейді.
 2. 2.Сатушы бүкіл кепілдік мерзімі ішінде Сатып алушы сатып алған заттын жұмыс істейтіндігіне, сату кезінде механикалық  нұқсандарының жоқтығына және өндірістік ақаулардың  жоқтығына, ақау болған жағдайда  жөндеуге немесе(жөнеду мүмкін емес  болған жағдайда) ауыстыруға кепілдік береді.
 3. 3.ҚР заңнамасымен білгілінген мерзім ішінде кепілдікпен қызмет көрсетіледі.
 4. 4.Жоғарыда аталған кепілдіктерден басқа Сатушы Сатып алушыға ашық айтылған немесе ол жобалайтын басқа ешқандай кепілдіктер, соның ішінде Сатып алушының басқа құрамаларымен немесе бағдарламалық қамтаасыз ету құралымен үйлесетіндігіне кепілдіктер, нақты бір мақсатта жарамдылық кепілдіктер бермейді. Сатушы Сатып алушының сатып алған заттары оның талаптары мен үкіметтеріне жауап береді деп кепілдік бермейді. Құрамаларды тандау және орнату қызметтерін көрсетпей оларды сатып алған жағдайда оларды тандау  жауапкершілігі Сатып алушыға ғана артылады.
 5. 5.ҚР аумағында уәкілетті сервистік орталықтары бар өндіруші (HP, Samsung, LG және т.б..) фирмалардың жабдықтарына аталған сервистік орталықтарда кепілдікпен  қызмет көрсетіледі.
 6. 6.Кепілдік талоны затқа кепілдікпен қызмет көрсетуге  құқық беретін жалғыз құжат болып табылады. Кепілдік талоны жоғалып жатқан жағдайда қалпына келтірмейді.

 

7. Төмендегілерге кепілідкпен қызмет көрсетілмейді:

 

-          кез келген себепке себепке байланысты кепілдік  талонын;

-          сатушының немесе басқа фирмалардың пломбарарын, стикерлерін бұзғанда (зақымдағанда);

-          заттар және оларды тасымалдау қаптамасы зақымдалғанда;

-          қаптамасы, зат құжатнамасы болмағанда, сондай –ақ жинағы толық болмағанда;

-          сатушы хабарламай затты жөндеуге (ашуға) ұмтылғандығы белгілі болғанда;

-          жабдықты пайдалану және техника қауіпсіздігі шарттарын сақтамағанда, сондай-ақ пайдаланушының біліксіз  әрекеттері  үшін;

-          кернеудің ауытқуы салдарынан немесе электрмен қоректендіру стандарттарына сәйкессіздігі  салдарынан зат зақымдалғанда;

-          вирустардың және бағдарламалық  қамтамасыз ету құралының әрекеті  нәтижесінде зат зақымдалғанда;

-          бөтен заттардың, сұйықтықтардың,  жәндіктердің және шаң-тозаңның зат ішінде кіру салдарынан құрылы зақымдалғанда;

-          өндіруші фирма қолдануға  нұсқау бермеген шығын материалдарын, құрамаларды және қосалқы бөлшектерді қолданудван туындаған зақымдаулар кезінде.

 

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРГЕ КІРМЕЙТІН ШАРТТАР

 

 1. 1.Ішкі тасушыларға  бағдарламалық өнімдерді  қалпына келтіру пайдаланушының күштерімен жүзеге асырылады.
 2. 2.Сатушы пайдаланушуның жеке өзі сатып алған немесе орнатылған  бағдарламалық өнімдер үшін, ақпараттын сақталуы үшін және жоғалу салдарынан ықтимал шығын үшін  жауапкершілік көтермейді.
 3. 3.Сатушы компьютерден бөлек сатып алынатын құрылғылар мен бағдарламалық  өнімдер бойынша жүйе бірге конфигурациялау және драйверлерді  орнату бөлігінде  кепілдік  міндеттемелерін  көтермейді.
 4. 4.Кепілдікпен қызмет көрсетуге өтініш берілгенде Сатушы белгілінген  бағдарламалық қамтамасыз ету құралының заңдылығын растайтын құжаттарды  сатып алушыдан талап ету құқығын  өзінде қалдырады.
 5. 5.Сатып алушы үйлесетін  қосымша жабдықтарды орната алады, мұнда оның дұрыс орнатылуы, пайдаланылуы үшін және осы  толық жауапкершелік көретеді.

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

 

ЖОҒАРЫДА КЕЛТІРІЛГЕН КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛІ БОЙЫНША ӨТЕМДЕР ЖАЛҒЫЗ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАННАН  БАСҚА  КОМПАНИЯ МӘЛІМЕТТЕРДІҢ ЖОЛҒАЛҒАНДЫҒЫ ҮШІН НЕМЕСЕ ТУРА, АРНАЙЫ АЛДЫН-АЛА БІЛУГЕ БОЛАТЫН, ЖАНАМА (СОНЫҢ ІШІНДЕ ҚОЛДАН КЕТКЕН ПАЙДА) НЕМЕСЕ КЕЛІСІМ – ШАРТТАРДЫҢ, АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ ТАЛАПТАРЫНАН  БОЛАТЫН НЕМЕСЕ БАСҚА СЕБЕПТЕРДЕН ТУЫНДАЙТЫН БАСҚА ШЫҒЫНДАР ҮШІН ЖАУЫПКЕРШІЛІК КӨТЕРМЕЙДІ. САТЫП АЛУШЫ КӨРСЕТКЕН АҚАУЛАРЫ  ЖОҚ КЕПІЛДІК БЕРІЛГЕН ЗАТ АЛЫНҒАН ЖАҒДАЙДА КОМПАНИЯ СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ПРЕЙСКУРАНТЫНА СӘЙКЕС ТЕСТІЛЕУ ҮШІН ЖӘНЕ ЗАТҚА СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ҮШІН АҚЫ ӨТЕП АЛУ ҚҰҚЫҒЫН ӨЗІНДЕ ҚАЛДЫРАДЫ ИЗДЕЛИЯ, КОТОРЫЕ, ПО МНЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ, ТРЕБУЮТ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ДОСТАВЛЯЮТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ЗА СВОЙ СЧЕТ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПРОДАВЦА, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ КАКОГО-ЛИБО УЗЛА УСТРОЙСТВА ПОКУПАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВИТЬ ЕГО ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ (ДОКУМЕНТАЦИЮ, ДРАЙВЕРЫ, ТРАНСПОРТНУЮ УПАКОВКУ И Т.Д.)

 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

 

 

 1. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи товара Покупателю (дата реализации).
 2. Продавец гарантирует исправность приобретенного  Покупателем изделия в течение всего гарантийного срока, отсутствие механических повреждений и производственных дефектов на момент продажи, обеспечение ремонта или (при невозможности ремонта) замены в случае его неисправности.
 3. Гарантийное обслуживание производится в течение срока, установленного законодательством РК.
 4. За исключением гарантий указанных выше, Продавец не предоставляет никаких других гарантий, четко выраженных или подразумеваемых Покупателем, в том числе гарантий совместимости с другими комплектующими или программным обеспечением Покупателя и гарантийной пригодности  для конкретной цели. Продавец не гарантирует, что приобретаемые покупателем изделия отвечают его требованиям и ожиданиям. Ответственность за выбор при покупке комплектующих без услуг по их подбору и  установки ложится только на Покупателя.
 5. Гарантийное обслуживание фирм-производителей (HP, Samsung, LG и т.д.) имеющих авторизованные сервисные центры на территории РК, осуществляется в данных сервисных центрах.
 6. Гарантийный талон является  единственным документом,  дающим право на гарантийное обслуживание изделия. В случае утери гарантийный талон не восстанавливается.

 

 1. Гарантийное обслуживание не производится:

 

-          при не предъявлении гарантийного талона по любой причине

-          при нарушении (повреждении) пломб, стикеров Продавца или других фирм

-          при  наличии механических повреждений изделия и его транспортной упаковки

-          при отсутствии упаковки, документации к изделию, а также его некомплектности

-          при установлении попытки ремонта (вскрытия) изделия без ведома  Продавца

-          при несоблюдении условий эксплуатации оборудования и техники безопасности, а также действий  неквалифицированного пользователя

-          при повреждении изделия вследствие скачков напряжения или несоответствия стандартам электропитания

-          при повреждении устройства вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пыли

-          при повреждениях, вызванных использованием расходных материалов, комплектующих запасных частей, не рекомендованных к использованию фирмой – производителем.

 

УСЛОВИЯ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 1. 1.Восстановление программных продуктов на внутренних носителях производится силами пользователя.
 2. 2.Продавец не несет ответственности за программные продукты, приобретенные или установленные пользователем самостоятельно, за сохранность информации и возможный ущерб вследствие ее утраты.
 3. 3.Продавец не несет гарантийных обязательств по устройствам и программным продуктам, приобретаемым отдельно от компьютера, в части их совместимости конфигурирования системы и установки драйверов.
 4. 4.Продавец оставляет за собой право при  обращении на гарантийное обслуживание  требовать у Покупателя документы, подтверждающего легальность установленного  программного обеспечения.
 5. 5.Покупатель может самостоятельно устанавливать совместимое дополнительное оборудование, при этом он не несет полную ответственность за правильность его установки, использования и за последствия этих действий

 

ВНИМАНИЕ!

 

ОГОВОРЕННЫЕ ВЫШЕ ПО ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМИ  И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ. КРОМЕ УКАЗАННОЙ ВЫШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КОМПАНИЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ЗА ПРЯМЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДВИДИМЫЕ КОВСЕННЫЕ (ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ) ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ИЗ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ, ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  ИЛИ ВЫЗВАННЫЕ ДРУГИМИ ПРИЧИНАМИ, В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ ГАРАНТИЙНОГО ИЗДЕЛИЯ, НЕ СОДЕРЖАЩЕГО  ДЕФКТОВ, ДЕКЛАРИРУЕМЫХ ПОКУПАТЕЛЕМ, КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВЗИМАТЬ ПЛАТУ ЗА ТЕСТИРОВАНИЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СОГЛАСНО ПРЕЙСКУРАНТУ УСЛУГ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА